สำนักงานสัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
 
24 เม.ย. 2014 09:13น.

-----------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์
ภาพการตรวจเลือกประจำปี 52

-----------------------------------------------------------------------
ขออนุมัติแก้ไขคำสั่ง ทบ. ที่ ๒๙

๒. กพ.ทบ. แจ้งให้ทราบว่า ผบ.ทบ. (รอง เสธ.ทบ(๑)รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้แก้ไขคำสั่ง ทบ.ที่ ๒๙/๒๕/๗  ลง ๒๔ ม.ค.๑๗ และคำสั่ง ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘  เพื่อพัฒนาการคัดเลือก/ตรวจเลือกฯ ปี ๕๒ และให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติตามที่ นสร. เสนอ  มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้

    ๒.๑ คำสั่ง ทบ.ที่  ๔๕/๒๕๕๒ ลง ๑๒ ก.พ.๕๒  ให้แก้ไขคำสั่ง ทบ. ที่ ๒๙/๒๕๑๗  ลง ๒๔ ม.ค.๕๒ ดังนี้

               ๒.๑.๑  กรณีที่คณะกรรมการตรวจเลือก กำหนดให้เป็นคนจำพวกที่ ๓  ให้เจ้าหน้าที่บันทึกปีที่เข้าตรวจเลือกและจำนวนครั้งด้วยหมึก เหนือข้อความใบสำคัญจำพวกที่ ๓ (แบบ สด.๔)  ทั้งต้นขั้วและปลายขั้วว่า "ปี....(ลง พ.ศ.ย่อ)  จำพวกที่ ๓  ครั้งที่...."    หากเป็นคนจำพวกที่ ๓  ครั้งที่ ๓  ซึ่งต้องงดเรียกให้บันทึกต่อท้ายว่า "ให้งดเรียกเข้ากองประจำการ"

                      ๒.๑.๒ เมื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ  ได้บันทึกผลในใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)  และเจ้าหน้าที่กรรมการสัสดีจังหวัดบันทึกบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖)  สำหรับกรณีคนที่ถูกกำหนดเป็นคนจำพวกที่ ๓  ครั้งที่ ๓  ให้กรรมการสัสดีจังหวัดบันทึกใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)         ท่อนที่ ๒ - ๓ บันทึกอื่น ๆ ด้วยหมึกว่า "ปี...(ลง พ.ศ.ย่อ) เป็นคนจำพวกที่ ๓ ครั้งที่ ๓  ให้งดเรียกเข้ากองประจำการ"  และลงชื่อกำกับ"

                     ๒.๑.๓ ให้แก้ไขและเพิ่มเติมคำชี้แจงการลงบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (แบบ สด.๑๖)

                     ๒.๑.๔  ให้ยกเลิกบัญชียอดจำนวนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกฯ (ผนวก ๑๘)  เดิมและใช้บัญชียอดจำนวนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกฯ (ผนวก ๑๘)  ท้ายคำสั่งนี้แทน

               ๒.๒ ตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๔๖/๒๕๕๒  ลง ๑๒ ก.พ.๕๒  ให้แก้ไขคำสั่ง ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘  ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘  โดยกำหนดให้แก้ไขและเพิ่มเติมคำชี้แจงการลงบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (แบบ สด.๑๖)

ที่มา - หนังสือ กสด.นสร.  ที่ กห ๑๔๖๒.๑๑/๓๙๑  ลง ๓ มี.ค.๕๒
เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขคำสั่ง ทบ. ที่ ๒๙/๒๕๑๗  และคำสั่ง ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘อนุมัติในข้อ ๓.๓  - ให้ กกม.นสร. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วย และ กกร.นสร. นำลงเผยแพร่ในวารสารเสือป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ม.ค. 2009 23:32น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
1.การตรวจเลือกปี 52
2.การลงทะเบียนทหารกองเกิน
3.คู่มือสำหรับประชาชน


เขียนความคิดเห็น (1ความคิดเห็น)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19 มี.ค. 2009 02:08น. )
images/stories/img046.jpg
พ.อ.ถนัดวิชญ์  พลแสน
สัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk